Taryfa opłat za czynności

Sądu Arbitrażowego

przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej Na Region Słupski

 

§ 1

Przepis ogólny

 

 1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej Na Region Słupski, zwana dalej „Taryfą Opłat”, określa zasady i tryb pobierania opłat za czynności Sądu oraz zaliczek na pokrycie wydatków.
 2. Wszystkie opłaty i zaliczki opisane w taryfie są kwotami netto i pobierane są przez Sąd z doliczeniem do nich należnego podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Jeżeli opłata lub zaliczka jest uiszczana w walucie obcej, strona wnosi w tej walucie kwotę stanowiącą równowartość opłaty lub zaliczki wyrażonej w złotych polskich według kursu sprzedaży waluty polskiej do innych walut, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą opłata lub zaliczka jest pobierana.

§ 2

Rodzaje opłat

 

Opłatami za czynności Sądu są:

 1. 1)opłata rejestracyjna,
 2. 2)opłata arbitrażowa,
 3. 3)opłata mediacyjna.

§ 3

Wydatki

 

 1. Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu stanowią wydatki obciążające strony postępowania, a w szczególności:
 1. 1)koszty podróży i noclegu arbitrów,
 2. 2)koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów strony wezwanej przez sąd do osobistego stawiennictwa,
 3. 3)koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
 4. 4)wydatki związane z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu w drodze innej niż przez pocztę,
 5. 5)wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,
 6. 6)koszty rejestracji przebiegu rozprawy lub jej części za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, jak również koszty stenogramu oraz sporządzenia na tych podstawach pisemnego protokołu rozprawy, jeżeli nastąpiło to na żądanie strony/stron,
 7. 7)koszty przeprowadzenia innych dowodów w sprawie.
 8. 1)z funkcjonowaniem administracji (sekretariatu) Sądu,
 9. 2) z doręczaniem pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu przez pocztę,
 10. 3)z użyciem przez Sąd środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość,
 11. 4)z komunikowaniem się arbitrów,
 12. 5)ze zwrotem (rozliczeniem) pobranych opłat i zaliczek.
 1. Nie obciążają stron postępowania wydatki związane:

 

§ 4

Wpłaty opłat i zaliczek

 

 1. Należne opłaty oraz zaliczki na pokrycie wydatków wpłacane są na wskazany stronie rachunek bankowy Sądu.
 2. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we właściwym terminie nie zostanie w całości uiszczona należna opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków.
 3. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.
 4. W postępowaniu mediacyjnym opłatę rejestracyjną oraz opłatę mediacyjną strony uiszczają po połowie.
 5. Rozliczenie pobranych przez Sąd opłat i zaliczek następuje według obowiązujących zasad rachunkowości i księgowości.

§ 5

Opłata rejestracyjna

 

 1. Strona powodowa wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł., z zastrzeżeniem ust. 2, 3.
 2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 100 zł.:
 1. 1)w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł.,
 2. 2)jeżeli zapis na Sąd Arbitrażowy przy SIPH Na Region Słupski został zamieszczony w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, bez względu na wartość przedmiotu sporu lub umowie podmiotów gospodarczych.
 3. 3)w postępowaniu mediacyjnym.
 4. 1)ponownego podjęcia postępowania w sprawie po uchyleniu wyroku Sądu Arbitrażowego przy SIPH Na Region Słupski,
 5. 2)wniosku stron o nadanie formy wyroku ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym.
 1. Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej w przypadkach:

§ 6

Opłata arbitrażowa w postępowaniu ogólnym

 

 1. Strona powodowa oraz strona wytaczająca powództwo wzajemne wnoszą opłatę arbitrażową zgodnie z § 8 w tabeli opłat arbitrażowych.
 2. Przepis ust. 1 oraz § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli Zespół Orzekający, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu, określił rzeczywistą wartość przedmiotu sporu.
 3. Połowa opłaty arbitrażowej pobierana jest:
 1. 1)gdy spór rozstrzyga arbiter jedyny,
 2. 2)od dopuszczonej do postępowania osoby trzeciej,
 3. 3)w przypadku podjęcia jeszcze raz postępowania w sprawie, po uchyleniu przez sąd powszechny wyroku Sądu Arbitrażowego przy SIPH Na Region Słupski,
 4. 4)w przypadku gdy Sąd Arbitrażowy przy SIPH Na Region Słupski rozpoznaje sprawę jako sąd drugiej instancji.
 1. Jeżeli strony, które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym, wyraziły na piśmie zgodę na rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym, strona powodowa wnosi należną opłatę arbitrażową w wysokości pomniejszonej o uiszczoną przez strony opłatę mediacyjną. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli zgodnie z treścią klauzuli arbitrażowej (zapisu na sąd), postępowanie mediacyjne poprzedza postępowanie arbitrażowe.

 

§ 7

Zwrot opłaty arbitrażowej

 

Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej jeżeli:

 1. 1)strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego,
 2. 2)nastąpiło pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego,
 3. 3)strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą,
 4. 4)Zespół Orzekający stwierdzi brak właściwości Sądu, jeżeli zarzut braku właściwości został podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, nie później jednak niż przed pierwszą rozprawą,
 5. 5)strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym wszczętym w trakcie postępowania arbitrażowego.

§ 8

Opłata arbitrażowa obliczana jest w zależności od wartości przedmiotu sporu i odpowiednio wynosi :

 1. 1)do 1.000 zł – 5% nie mniej niż 30 zł;
 2. 2)od 1.001 zł do 5.000 zł - 5% ale nie mniej niż 100 zł;
 3. 3)od 5.001 zł do 10.000 zł - 4% ale nie mniej niż 300 zł;
 4. 4)od 10.001 zł do 20.000 zł - od pierwszych 10.000 zł - 400 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł – 3,5 %;
 5. 5)od 20.001 do 50.000 zł - od pierwszych 20.000 zł - 750 zł, a od nadwyżki ponad 20.000 zł - 3 %;
 6. 6)od 50.001 do 100.000 zł - od pierwszych 50.000 zł - 1 650 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł – 2,5 %;
 7. 7)powyżej 100.000 zł - od pierwszych 100.000 zł - 4 150 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł – 2 %;

§ 9

Opłata mediacyjna w postępowaniu ogólnym

 

 1. Opłata mediacyjna wynosi 1/2 opłaty arbitrażowej.
 2. W razie żądania przez strony nadania przez Sąd w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, pobierana jest dodatkowo ½ opłaty arbitrażowej z zaliczeniem dokonanych opłat mediacyjnych.

§ 10

 

 1. Strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej koszty postępowania.
 2. Koszty postępowania obejmują: opłatę rejestracyjną, arbitrażową i wydatki obciążające strony oraz wynagrodzenia powołanych przez strony arbitrów.
 3. Koszty postępowania mediacyjnego, strony ponoszą po połowie.

    

§ 11

Zaliczki na pokrycie wydatków

 

 1. Strona, która wnosiła o podjęcie w postępowaniu czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest złożyć zaliczkę na ich pokrycie. W razie podjęcia czynności przez Sąd z urzędu, postanawia on jednocześnie o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z podejmowaną czynnością.
 2. Sąd oznacza wysokość zaliczki i termin jej złożenia.

§ 12

Opłaty za odpisy

 

Za sporządzenie na żądanie stron uwierzytelnionych odpisów pobiera się opłatę 1 zł za stronę.

§ 13

Klauzula wejścia w życie

 

Niniejsza Taryfa Opłat wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Na Region Słupski.