Spór stanowi naturalne zjawisko,

z którym przedsiębiorcy muszą się
uporać w swojej działalności, tak

jak muszą stawić czoło innym

przeszkodom.”

Pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

Statut       Regulamin        Tabela opłat        Władze sądu       Procedury

            Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski powołany został 13. 02. 2013 roku. W skład sądu weszli przedstawiciele zawodów prawniczych, doświadczeni działacze gospodarczy i przedstawiciele samorządu gospodarczego. Dotychczasowej roli i funkcji sądownictwa arbitrażowego w życiu społeczno-gospodarczym nie sposób nie doceniać. Z całą pewnością sądownictwo arbitrażowe stanowi uzupełnienie sądownictwa powszechnego, zmniejsza jego ciężar zadań oraz obowiązków.

            Arbitraż to nowoczesny, posiadający długą tradycje tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych przez arbitrów, na wybór których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego, w pełni uwzględnia specyfikę i potrzeby obrotu gospodarczego. Sąd arbitrażowy jest równoprawnym z sądami państwowymi uznanym przez prawo i przez państwo.

            Aby spór majątkowy mógł być rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej, bądź zawrzeć umowę,
w której znajdować się będzie właściwa klauzula arbitrażowa. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontaktach handlowych brzmi:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski w Słupsku zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”

Podstawowe zalety sądownictwa arbitrażowego w stosunku do sądownictwa powszechnego.

  1. Oszczędność czasu i pieniędzy – Postępowanie jest szybsze, bowiem jednoinstancyjne a ponadto procedura arbitrażowa jest tak skonstruowana aby na każdym etapie postępowania przyspieszać jego tok.
  2. Zmniejszenie formalizacji postępowania – Sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo arbitrażowe z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania.
  3. Wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania – Strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencje składu orzekającego.
  4. Poufność postępowania – W sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów – dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą.
  5. Wykonalność orzeczenia arbitrażowego - Orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego.