Regulamin

Sądu Arbitrażowego

przy Słupskiej Izbie

Przemysłowo – Handlowej

na Region Słupski

w Słupsku
 

 

Postępowanie arbitrażowe i mediacja

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Sąd Arbitrażowy

 

1. Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski w Słupsku, zwany dalej „Sądem” lub „Sądem Arbitrażowym”, jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).

2. Siedzibą Sądu jest miasto Słupsk.

3. Organizację wewnętrzną Sądu określa Statut nadany uchwałą Rady Izby.

4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

 

§ 2

Właściwość Sądu

 

1. Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski jest właściwy jeżeli:

1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na Sąd),

2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,

3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

2. Strony mogą postanowić, że spory istniejące lub mogące powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym zostaną rozstrzygnięte w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.

3. Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski prowadzi mediację na podstawie:

1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,

2) umowy o mediację,

3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

 

§ 3

Zakres właściwości

 

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

§ 4

Orzekanie o właściwości

 

1. O właściwości Sądu oraz istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) rozstrzyga wyłącznie Zespół Orzekający, a umowy o mediację – wyłącznie mediator.

2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.

3. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu.

4. Jeżeli w sposób oczywisty Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski nie jest właściwy, stosuje się § 30 ust. 4.

 

§ 5

Miejsce postępowania

 

1. Miejscem postępowania jest miasto Słupsk, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Zespół Orzekający, po wysłuchaniu stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy albo dogodność dla stron.

3. Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym w postanowieniu Zespołu Orzekającego.

 

§ 6

Zasady i sposób postępowania

 

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na Sąd. W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania przed Sądem.

2. W przypadku zmiany regulaminu po dacie dokonania przez strony zapisu na Sąd mogą one wyrazić zgodę na stosowanie w postępowaniu regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

4. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zespół Orzekający powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.

 

§ 7

Równe traktowanie stron

 

1. Zespół Orzekający ma obowiązek traktować strony równoprawnie, działając w sposób bezstronny.

2. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich wniosków i twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

 

§ 8

Właściwe prawo materialne

 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga spór na podstawie prawa materialnego tego państwa, które strony zgodnie wskazały, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły - według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz panujące zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

2. W braku uzgodnienia stron Zespół Orzekający stosuje prawo materialne państwa, które uznaje za właściwe dla danego stosunku.

 

§ 9

Język postępowania

 

1. Strony mogą uzgodnić język: polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, w którym będzie prowadzone postępowanie. W braku odmiennego zastrzeżenia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.

2. W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem tym jest język polski. Jednakże Zespół Orzekający może, biorąc pod uwagę stanowisko stron oraz okoliczności sprawy, zwłaszcza zaś język umowy stron, innych dokumentów stanowiących dowód w sprawie oraz język/języki przesłuchania świadków, biegłych i stron , zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.

3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.

4. Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.

5. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.

6. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.

 

§ 10

Reguła należytej staranności

 

We wszystkich sprawach Sąd oraz Zespół Orzekający dokładają należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu odnośnych przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych (arbitrażowych).

 

§ 11

Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu

 

1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy. Sąd może dokonywać doręczeń pocztą elektroniczną lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość, które umożliwiają uzyskanie materialnego dowodu wysłania pisma.

3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.

4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 12

Poufność postępowania

 

1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest niejawne.

2. Sąd Arbitrażowy, Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski w Słupsku, a także arbitrzy, strony oraz wszyscy pozostali uczestnicy postępowania zobowiązani są do zachowania w poufności samego faktu prowadzenia postępowania arbitrażowego, wyroku, postanowień oraz wszelkich dokumentów złożonych lub ujawnionych w postępowaniu arbitrażowym, a także wszelkich informacji powziętych w związku z postępowaniem arbitrażowym, chyba że strony postanowiły inaczej, ujawnienie informacji jest obowiązkiem ustawowym lub służy ochronie lub dochodzeniu uprawnień, w szczególności uznaniu, wykonaniu lub złożeniu skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego przed sądem powszechnym.

 

 

 

§ 13

Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

 

Jeżeli strona wiedziała lub powinna była wiedzieć o uchybieniu postanowieniom Regulaminu lub uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, a pomimo tego nie podniosła niezwłocznie lub w innym terminie określonym przez strony zarzutu takiego uchybienia, strona ta nie może podnieść takiego zarzutu przed Zespołem Orzekającym ani powoływać się na takie uchybienie w postępowaniach przed innymi sądami, w szczególności w skardze o uchylenie wyroku Zespołu Orzekającego.

 

§ 14

Odpowiedzialność

 

Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski i jej pracownicy oraz organy Sądu, arbitrzy, mediatorzy i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym lub mediacją, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

§15

Zastępstwo Prezesa Sądu

 

W razie niemożności podjęcia przez Prezesa Sądu czynności zastrzeżonych dla niego w Regulaminie, jak również w razie jego nieobecności, czynności te, w zastępstwie Prezesa Sądu, podejmuje Przewodniczący Rady Arbitrażowej.

 

 

Rozdział II

Arbitrzy i Mediatorzy

 

§ 16

Kwalifikacje arbitra i mediatora

 

1. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

2. Arbiter i mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.

3. Arbiter i mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron. Z tych samych przyczyn arbiter i mediator mogą podlegać wyłączeniu w trybie i na zasadach określonych w § 25.

4. Pisemne oświadczenie o nie przyjęciu funkcji, arbiter i mediator niezwłocznie przekazują Prezesowi Sądu, a w przypadku nominacji zastępczej - Przewodniczącemu Rady Arbitrażowej, w celu powtórzenia powołania/wyznaczenia arbitra/mediatora.

5. Arbiter i mediator obowiązany jest niezwłocznie ujawnić stronom i pozostałym arbitrom oraz Sekretarzowi wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i ich kancelariami lub spółkami, w których wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich trzech lat.

6. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 

 

 

 

§ 17

Listy Arbitrów i Mediatorów

 

1. Sąd prowadzi „Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski w Słupsku” zwaną dalej „Listą Arbitrów” oraz „Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski w Słupsku”, zwaną dalej „Listą Mediatorów”.

2. Na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów mogą zostać wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazitelnego charakteru, korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra i mediatora.

3. O wpisie na Listę Arbitrów i Listę Mediatorów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia Rada Arbitrażowa na wniosek Prezesa Sądu.

4. Lista Arbitrów i Lista Mediatorów winny zawierać: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód i miejsce jego wykonywania, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Arbitrzy i Mediatorzy udostępniają także inne dane osobowe na wewnętrzne potrzeby Sądu.

 

§ 18

Zakazy dotyczące arbitrów i mediatorów

 

1. Prezes Sądu oraz członkowie Rady Arbitrażowej nie mogą pełnić funkcji arbitra i mediatora z nominacji zastępczej.

 

§ 19

Zespół Orzekający

 

1.„Zespół Orzekający” oznacza trzech arbitrów powołanych/wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i Regulaminu.

2.Zespół Orzekający składa się z arbitra jedynego:

1)w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, chyba że strony zgodnie postanowią o rozpoznaniu sprawy przez Zespół Orzekający składający się z trzech arbitrów,

2) jeżeli strony tak uzgodniły, albo jeżeli, w braku uzgodnienia stron, tak postanowiła Rada Arbitrażowa na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron albo z urzędu, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy.

 

§ 20

Uprawnienie stron do powoływania arbitrów

 

1. Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę z listy arbitrów rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej Na Region Słupski.

2. Arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący wybierani są spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów.

3. Strona może powołać arbitra zastępczego na wypadek:

a) nie przyjęcia funkcji przez arbitra z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 3,

b) wygaśnięcia powołania arbitra.

 

§ 21

Nominacja zastępcza arbitrów

 

1. Rada Arbitrażowa wyznaczając arbitra bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter, arbiter jedyny lub arbiter przewodniczący powinien posiadać stosownie do porozumienia stron, jak również inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powołania do pełnienia tej funkcji osoby niezależnej i bezstronnej oraz posiadającej kwalifikacje przydatne do rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu między stronami.

2. Przy wyznaczaniu arbitra/arbitrów w sporze między stronami będącymi obywatelami różnych państw lub mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę w różnych państwach, Rada Arbitrażowa bierze pod uwagę obywatelstwo, miejsce zamieszkania i inne powiązania arbitra/arbitrów z tymi państwami. Arbiter przewodniczący oraz arbiter jedyny nie mogą być związani z którymkolwiek z tych państw, chyba że żadna ze stron nie sprzeciwi się temu w terminie wyznaczonym przez Radę Arbitrażową.

 

§ 22

Zasady powoływania arbitrów

 

1. Sekretarz Sądu wzywa każdą ze stron, aby w terminie nie dłuższym niż siedem dni powołała arbitra. Sekretarz Sądu wysyła jednocześnie stronom Listę Arbitrów. W razie nie powołania arbitra przez stronę/strony, arbitra/arbitrów wyznacza Rada Arbitrażowa.

2. Arbitra przewodniczącego wyznacza Rada Arbitrażowa w terminie siedmiu dni.

 

§ 23

Wielość osób po jednej ze stron

 

1. Jeżeli kilka podmiotów uczestniczy po stronie powodowej lub pozwanej, podmioty te, w terminie określonym w § 22 ust. 1, wspólnie powołują jednego arbitra.

2. W razie nie powołania arbitra w trybie określonym w ust. 1, arbitra wyznacza Rada Arbitrażowa.

3. Wezwania lub inne pisma Sądu i stron kierowane są do wszystkich podmiotów występujących po każdej ze stron, a gdy podmioty te ustanowiły pełnomocników lub pełnomocników dla doręczeń – tym pełnomocnikom.

 

§ 24

Umowa z arbitrem

 

1. Sekretarz Sądu zawiera w imieniu Sądu z arbitrem przewodniczącym lub jedynym umowę, w której arbiter zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do należytego wykonania obowiązków arbitra przewodniczącego lub jedynego.

2. Każda ze stron zobowiązane jest zawrzeć umowę z wyznaczonym przez siebie arbitrem, w której arbiter zobowiązuje się za wynagrodzeniem do należytego wykonania obowiązków arbitra.

§ 25

Wyłączenie arbitra

 

1. Arbiter może być wyłączony tylko wówczas, jeżeli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, a także gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron oraz niniejszym Regulaminie. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania o wyłączenie arbitra, stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. Strona żądająca wyłączenia arbitra składa pisemny wniosek do Rady Arbitrażowej, za pośrednictwem Sekretarza Sądu, podając okoliczności uzasadniające żądanie (podstawy wyłączenia).

3. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie siedmiu dni od powzięcia wiadomości o podstawie jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.

4. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała, lub w powołaniu którego uczestniczyła, strona ta może żądać tylko na tej podstawie, o której dowiedziała się po jego powołaniu.

5. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz arbitrom w celu umożliwienia im ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż siedem dni.

6. Rada Arbitrażowa rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia. Rada Arbitrażowa może ustalić koszty postępowania dotyczące wyłączenia arbitra oraz określić przez kogo i w jakim zakresie koszty te zostaną poniesione.

7. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba że Zespół Orzekający postanowi inaczej.

 

§ 26

Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania

 

1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania przez strony lub Radę Arbitrażową w formie postanowienia, a także w razie odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem.

2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbitrowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, a nadto ponosi on odpowiedzialność za wynikłą z ustąpienia szkodę.

3. Każda ze stron może wystąpić do Rady Arbitrażowej o wydanie postanowienia o odwołaniu arbitra, który nie wykonuje należycie swoich funkcji, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie lub jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny.

 

Rozdział III

 

Postępowanie przed Sądem

 

§ 27

Wszczęcie postępowania arbitrażowego

 

1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.

2. W wypadku uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przez sąd powszechny, ponowne podjęcie postępowania w sprawie następuje na podstawie wniosku jednej ze stron.

3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Zespół Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.

 

§ 28

Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu

 

1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Zespół Orzekający, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Zespół Orzekający wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny i może być przez Zespół Orzekający, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.

3. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.

4. Na wniosek strony, Zespół Orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.

 

§ 29

Pozew

 

1. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania, a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem na ten język, z dołączoną niezbędną liczbą odpisów dla każdego pozwanego, dla każdego z arbitrów oraz dla Sekretariatu Sądu.

2. Pozew powinien zawierać w szczególności:

 1. 1)oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, jeżeli informacje te są znane stronie powodowej, a nadto - w wypadku przedsiębiorców, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
 2. 2)oznaczenie pełnomocnika wraz ze wskazaniem adresu dla doręczeń, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika,
 3. 3)wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu,
 4. 4)oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
 5. 5)dokładne określenie żądań wraz z ich uzasadnieniem oraz powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

3. Pozew może również wskazywać arbitra powołanego przez stronę, zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Radę Arbitrażową.

4. Do pozwu należy załączyć:

 1. 1)kopię umowy o arbitraż lub kopię umowy podstawowej bądź innego dokumentu, z którego bądź w związku z którym wyniknął spór,
 2. 2)oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz ze wskazaniem adresu dla doręczeń , jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika,
 3. 3)dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 4. 4)odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego pozwanego, dla każdego z arbitrów oraz dla Sekretariatu Sądu.

5. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne.

6. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.

7. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu umarza postępowanie.

 

§ 30

Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków

 

1. Po wniesieniu pozwu Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż siedem dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w § 29 ust. 1, 2 i 4 pkt 1, 2 i 4 - uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski” zwana dalej „Taryfą opłat”, obowiązująca w dacie wniesienia pozwu.

2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie, o którym mowa w ust. 1, Sekretarz Sądu zarządza zwrot pozwu.

3. Jeżeli w sposób oczywisty Sąd Arbitrażowy przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski nie jest właściwy, Sekretarz Sądu, bez rozstrzygania o istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny), niezwłocznie zwraca na to uwagę powodowi wzywając go do zajęcia na piśmie stanowiska w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż siedem dni. Jeżeli powód nie podtrzyma pozwu, sprawę uznaje się za nie wszczętą. Jeżeli powód podtrzyma stanowisko o właściwości Sądu Arbitrażowego przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski, a także w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 1.

4. Zespół Orzekający - w razie uzasadnionych wątpliwości - może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

§ 31

Pisma w toku postępowania

 

1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie odpisów jak pozew.

2. Po ustanowieniu Zespołu Orzekającego strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie.

 

§ 32

Odpowiedź na pozew

 

 1. 1.Jeżeli pozew został należycie opłacony i nie ma braków formalnych, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej jego odpis wraz z Regulaminem i Listą Arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym wniosła odpowiedź na pozew. Sekretarz Sądu informuje o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra zgodnie z Regulaminem.
  1. 2.Odpowiedź na pozew powinna zawierać w szczególności:
   1. 1)oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, jeżeli informacje te są znane stronie powodowej, a nadto - w wypadku przedsiębiorców, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
   2. 2)oznaczenie pełnomocnika wraz ze wskazaniem adresu dla doręczeń, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika,
   3. 3)stanowisko wobec właściwości Sądu Arbitrażowego,
   4. 4)stanowisko wobec roszczeń dochodzonych przez powoda.
   5. 3.Odpowiedź na pozew może również wskazywać arbitra powołanego przez stronę, zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Radę Arbitrażową.
   6. 4.Do odpowiedzi na pozew należy załączyć dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz ze wskazaniem adresu dla doręczeń , jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika.
   7. 5.Sekretarz Sądu niezwłocznie przekazuje akta sprawy wyznaczonym arbitrom wzajemnym.
   8. 6.Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.

 

 

§ 33

Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

 

1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie strona pozwana może wytoczyć powództwo wzajemne, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.

4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Zespół Orzekający może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski, jeżeli sprawa ta jest rozpoznawana przez Zespół Orzekający w takim samym składzie.

 

 

 

 

 

§ 34

Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

 

1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu Orzekającego.

2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym uiściła opłatę arbitrażową w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dacie wniesienia pozwu. Nie uiszczenie opłaty arbitrażowej w ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem osoby trzeciej do udziału w postępowaniu.

3. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

 

§ 35

Zawieszenie postępowania

 

1. Zespół Orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.

2. Zespół Orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:

1) strony zgodnie o to wnoszą,

2) żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.

§ 36

Rozprawa

 

1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie.

2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane.

3. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już po pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.

4. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.

5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

 

§ 37

Dowody

 

1. Na stronach spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzą się skutki prawne.

2. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o dopuszczalności wniosków dowodowych stron. Zespół Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Zespół Orzekający może także żądać od stron dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji oraz przedstawienia lub udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.

3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, biegły, po przedstawieniu swojej opinii, na żądanie strony, lub gdy Zespół Orzekający uzna to za konieczne, bierze udział w rozprawie w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron i Zespołu Orzekającego.

4. Zespół Orzekający może nakazać stronom przedłożenie w oznaczonym terminie dokumentów lub innych środków dowodowych, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sporu.

5. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.

6. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może powierzyć tę czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający.

7. W razie potrzeby Zespół Orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.

8. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół Orzekający zgodnie z „Taryfą opłat” obowiązującą w dniu wniesienia pozwu.

 

§ 38

Protokoły

 

1. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Zespołu Orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający zgodnie z § 37 ust. 6

2. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu.

3. Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba że strony postanowią inaczej. Protokół podpisują protokolant oraz Przewodniczący Zespołu Orzekającego.

4. Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

5. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd - na ich wniosek - wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem oraz udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania.

6. Strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.

 

§ 39

Zamknięcie rozprawy

 

1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

2. Przewodniczący Zespołu może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.

 

§ 40

Umorzenie postępowania

 

     1. Poza wypadkami, o których mowa w § 29 ust. 7, § 35 ust. 4 oraz § 46 ust. 1 pkt 1, Zespół Orzekający wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli:

1) powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Zespół Orzekający uznał, że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,

2) dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.

 

2. Przed powołaniem/wyznaczeniem Zespołu Orzekającego, postanowienie o umorzeniu postępowania wydaje Prezes Sądu.

 

Rozdział IV

 

Wyroki i Postanowienia

 

§ 41

Orzeczenia Sądu

 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest wiążący dla stron, które przez poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski zobowiązały się do jego wykonania.

2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Rada Arbitrażowa oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia.

§ 42

Wyroki

 

1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu siedmiu dni od zamknięcia rozprawy. Przewodniczący Zespołu Orzekającego, może przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż o kolejne siedem dni, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności. Postanowienie w tym przedmiocie wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. Zespół Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.

3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w tym samym terminie co uzasadnienie wyroku.

 

§ 43

Treść wyroku

 

Wyrok powinien zawierać:

1) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku,

2) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),

3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Zespół Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,

4) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania.

 

 

§ 44

Forma, podpisanie, data i doręczenie wyroku

 

1. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.

2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy w momencie wydania wyroku muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego oraz podpisami Sekretarza Sądu i Prezesa Sądu, a także pieczęcią Sądu.

3. Sekretarz Sądu i Prezes Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Zespół Orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu Orzekającego są autentyczne, a nadto że wydany wyrok jest ostateczny.

4. Datą wyroku jest data podpisania wyroku przez arbitra jedynego lub Zespół Orzekający.

5. Odpisy wyroku Sąd doręcza stronom albo ich pełnomocnikom, jeżeli zostali ustanowieni przez strony.

6. Odpisy wyroku sporządzone na żądania strony po dacie wydania wyroku opatrzone są podpisami Sekretarza Sądu i Prezesa Sądu z klauzulą – za zgodność z oryginałem.

 

§ 45

Orzeczenie w wypadku ugody

 

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę, Zespół Orzekający:

1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,

2) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.

2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie w szczególności do tych postanowień ugody, które nadają się do egzekucji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym albo podlegają uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności według właściwych przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroku sądu polubownych i ugód przed nim zawartych.

 

§ 46

Sprostowanie i wykładnia wyroku

 

 1. 1.Strona, w terminie siedmiu dni od otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:
  1. 1)rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),
  2. 2)sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
  3. 2.Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za uzasadniony, dokonuje sprostowania lub wykładni wyroku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający, stanowi jego integralną część.
  4. 3.Zespół Orzekający może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu. O dokonanym sprostowaniu niezwłocznie zawiadamia się strony.
  5. 4.Wzmiankę o sprostowaniu wyroku postanowieniem Zespołu Orzekającego umieszcza się na oryginale wyroku oraz na jego odpisach. Dalsze odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.

 

§ 47

Uzupełnienie wyroku

 

1. Strona może, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Zespół Orzekający nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).

2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku. § 42 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Zespół Orzekający wydaje wyrok uzupełniający także w razie podjęcia postępowania zgodnie z § 27 ust. 3, po wykonaniu czynności wskazanych przez sąd powszechny. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 48

Skutki wyroku, publikacja orzeczeń oraz akta postępowania arbitrażowego

 

 1. 1.Wyrok jest ostateczny i wiążący pomiędzy stronami postępowania. Strony zobowiązują się wykonać wyrok bez zbędnej zwłoki. Nie uchybia to przepisom regulującym skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.
 2. 2.Rada Arbitrażowa może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli stron postępowania.
  1. 3.Sekretariat Sądu Arbitrażowego przechowuje akta spraw w archiwum Sądu przez okres 10 lat.

 

Rozdział V

 

Mediacja

 

§ 49

Wszczęcie postępowania mediacyjnego

 

1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

 

§ 50

Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

 

1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż siedem dni, uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w § 50 ust. 2 - uzupełniła jego braki.

2. Po uiszczeniu opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż trzy tygodnie.

3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

 

§ 51

Mediator

 

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz wzywa strony do powołania mediatora, w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie.

2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Rada Arbitrażowa.

3. Dotyczące arbitrów postanowienia zawarte w § 20 ust. 4, § 21 ust. 2 i 3, § 22 ust. 3, § 24-25 oraz § 26 ust. 1-5, stosuje się odpowiednio do mediatora, z tym że uprawnienia Zespołu Orzekającego przysługują mediatorowi.

 

§ 52

Postępowanie mediacyjne

 

1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie mediacyjne,

wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycje polubownego uregulowania sporu.

2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.

3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

4. Żadne oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 53

Zakończenie postępowania mediacyjnego

 

1. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający warunki i osnowę ugody. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.

2. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy oświadczenia na piśmie stwierdzającego, że do ugody nie doszło.

 

§ 54

Nadanie ugodzie formy wyroku

 

1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Rada Arbitrażowa wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku.

2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż siedem dni, uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 41-45 oraz § 47-48 Regulaminu.